През месец декември 2018 г. младата българска юристка Вержин Хугасян взе участие в международна конференция на тема „Масовото насилие в Близкия изток днес“/Mass Violence in the Middle East Today/.

Тя се проведе в Брюксел и бе посветена на 70-годишнината от приемането на Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид, приета от Общо събрание на ООН на 9 декември 1948 г.

В конференцията участваха видни специалисти от различни държави. А ето какво сподели с нас за събитието Вержин Хугасян: „На конференцията бяха обсъдени въпросите, свързани с предотвратяването и наказването на престъпленията в Близкия изток. Но нито Конвенцията от 1948 г., нито по-късните инициативи сложиха край на масовото насилие. През последните 100 години сме свидетели на масови насилия в този регион, като най-скорошен пример са убийствата на язидите в Ирак и Сирия. Поради липсата на положителен резултат в предотвратяването на масовото насилие, бе разгледана историята на региона, за да се даде отговор на случващото се в настоящето. Интерес представляват поставените и разгледани въпроси:

Възможно ли е невежеството или преднамереното потискане на историята да са помогнали за утвърждаване на модели на насилие? и Може ли изследването на историята да помогне за промяната на тези модели за бъдещето?“

В много държави по света днес протичат дискусии, организират се събития и конференции по сходни теми. Български представител на голяма част от тях е Вержин Хугасян. Младата юристка в момента е докторант по „Международно право и международни отношения“ в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Член е на ръководството на AGBU YP-Plovdiv. Докторант Хугасян е от малкото специалисти в тази област, а 2018-та бе ключова за нейния дисертационен труд, свързан с Конвенцията за предотвратяването и наказването на престъплението геноцид.

Към настоящия момент Вержин Хугасян има две научни публикации. Едната е на тема „Международноправна защита на правата на човека и международноправни форми на борбата срещу геноцида и расовата дискриминация“, а другата е на тема „Допустими средства за реакция срещу политика на геноцид“.

През месец ноември миналата година Хугасян взе участие в международното обучение на тема Human Rights from A to Z. А през декември 2017 г. представи България и в Париж, където се проведе международна конференция на тема „Как да спрем убийството“ /How to stop the killing/, по случай 69-ата годишнина от приемането на Конвенцията за предотвратяването и наказването на престъплението геноцид на ООН. Там тя участва наред с видни специалисти по международно право, международни отношения и по правата на човека, с представителите на AGBU, на Европейския парламент, на Института Аушвиц за мир и помирение (САЩ), на Европейския център за отговорност за защита, с посланици на ЮНЕСКО за превенция срещу геноцида, които изследват както правата на човека, така и международноправната уредба на престъплението геноцид.

И още нещо. През месец декември 2018 година се честваха две важни годишнини с международно значение. Навършиха се 70 години от приемането на Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид на ООН, приета на 9 декември 1948, в сила за България от 1951 г. и 70 години от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека, приета на 10 декември 1948 г. Тези два акта на Организацията на Обединените нации имат основополагащо значение за международното право и международните отношения. Темите за геноцида и защитата правата на човека са актуални и днес, особено във връзка с развитието на съвременните международни отношения, част от които сме и ние.

Снимка: личен архив на Вержин Хугасян